МАИР „Боженци“ обявява публичен търг за отдаване под наем

МАИР БОЖЕНЦИ ОБЯВЯВА:

ЗАПОВЕД № 20/19.07.2022 г. НА ДИРЕКТОРА НА МАИР

БОЖЕНЦИ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

Къща „Гана Кадиева“, представляваща УПИ Х-59 от кв.4

с идентификатор  04964.501.59,  недвижима културна

ценност от „местно значение“, находяща се в с. Боженците,

с предназначение – места за настаняване клас „Б“/клас „В“,

при начална тръжна цена 319,00 лв., без включен ДДС.

Срок на договора –10 /десет/ години.

Дата и час на провеждане на търга: 22.08.2022 г. от 11.00 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 21.07.2022 г. до 19.08.2022 г.

Дата и час на провеждане на повторен търг: 29.08.2022 г. от 11.00 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 26.08.2022 г.

Тръжната документация се закупува от счетоводството на МАИР Боженци.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Габрово, Приемна зала на 1-я етаж.

За допълнителна  информация: МАИР Боженци, тел. : 0878 716 289.