МАИР „БОЖЕНЦИ“ обявява свободно работно място на длъжност работник, поддръжка

Основни функции и задължения на длъжността:

Поддържа в изправност оборудването, инсталациите и съоръженията в музейните обекти и къщите за гости на МАИР „Боженци“ и отговаря за тяхната правилна експлоатация. Извършва строителни и други ремонти от общ характер, съобразно притежаваната квалификация. Поддържа в добър естетически вид площите, принадлежащи към музейните обекти и къщи за гости.

Основно месечно трудово възнаграждение за длъжността: 630.00 лв.
Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Осигурен транспорт до и от работното място
Осигурени средства за работно облекло на стойност една минимална работна заплата
Организирани от работодателя периодични медицински прегледи
Изисквания към кандидатите:

1. Минимална образователна степен – средно образование.

2. Умения за поддръжка и ремонт на сграден фонд.

3. Свидетелство за управление на МПС – категория В.

4. Стриктно спазване на технологичната дисциплина и правилата за трудова безопасност.

5. Стриктно спазване на вътрешните правила на институцията и работната етика.

6. Умения и желание за работа в екип.

7. Способност да планира и организира работата си.

Необходими документи за кандидатстване:

– заявление – свободен текст;

– автобиография;

– копие от документ, доказващ придобитото образование;

– копие на свидетелството за управление на МПС – категория В;

– копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификации (по преценка на кандидата).

Срок за подаване на документи – 20.07.2018 г.

Място за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, етаж I, отдел „Управление на човешките ресурси“, стая 109.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване. До събеседване не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват минималните изисквания за заемане на длъжността.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните /GDPR/.

За справка: тел.: 066/818 370 – отдел „Управление на човешките ресурси“, Община Габрово.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, дата, място и час на провеждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово, раздел „Актуално“/„Кариера“, до 31.07.2018 г.