Музей „Боженци“ чрез публичен търг отдава под наем къща в село Боженците – къща „Баба Ана“.

Музей „Боженци“ чрез публичен търг отдава под наем къща в село Боженците – къща „Баба Ана“.

Подробности за търга:

ЗАПОВЕД № 10/27.06.2023 г. НА ДИРЕКТОРА НА МАИР

БОЖЕНЦИ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

Къща „Баба Ана“, представляваща УПИ I-198 от кв.21

с идентификатор 04964.501.198, находяща се в с. Боженците,

с предназначение – места за настаняване клас „Б“/клас „В“,

при начална тръжна цена 440,00 лв., без включен ДДС.

Срок на договора –10 /десет/ години.

Дата и час на провеждане на търга: 18.07.2023 г. от 09:30 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 01.07.2023 г. до 17.07.2023 г.

Дата и час на провеждане на повторен търг: 25.07.2023 г. от 09:30 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 24.07.2023 г.

Тръжната документация се закупува от счетоводството на МАИР Боженци.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Габрово, Приемна зала на 1-я етаж.

За допълнителна информация: МАИР Боженци, тел. : 0878 716 289.